Seperti ular kena palu

Seperti ular kena palu : artinya sangat marah namun tak dapat melawan.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z