Hidup seperti umang-umang

Hidup seperti umang-umang: kehidupan yang sangat miskin.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z