Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarah

Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarah: selalu waspada.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z