akantha pe-sapean pappa

A sunting

Aèng sondeng nandhâaghi dâlemma lèmbung
Orang yang pendiam biasanya banyak ilmu.
Aghândhu' kotoran
Mempunyai niat buruk terhadap orang lain, atau dengan kata lain bermanis muka dengan maksud buruk.
Ajâm mènta sasengnget
Mencelakai diri sendiri.
Aotang dârâ nyerra dârâ
Hutang nyawa dibayar dengan nyawa.
Asèl ta' adhina asal
Meski kaya tetapi tetap bersahaja dalam bersikap.
Atèmbang potè mata, lebbi bhâgus potè tolang
Dari pada malu lebih baik mati.

B sunting

Bhâsa nantoaghi bhângsa
Bahasa menunjukkan bangsa
Bhâsa ghâmbhâranna budi
Bahasa mencerimkan budi pekerti seseorang.
Bibirrâ nola', atèna mellak
Malu malu kucing atau hanya menolak di bibir saja, tetapi sebenarnya dia mau

C sunting

Caca pasaran
Bicara tidak tahu aturan atau kabar burung

D sunting

Dâpor dhâddi romma
Menggambarkan tentang seseorang yang semula kaya raya, namun kemudian jatuh miskin.

J sunting

Jhuko' satasè' jhâ' palappaè kabbhi
Jangan menyamaratakan watak manusia

Macan sunting

Mèskèn arta soghi atè
Biar miskin harta, tetapi tetap kaya hatinya

T sunting

Tadâ' aèng aghili ka olo
  • Tidak ada orangtua yang minta ke anaknya