Bakar tak hangus

Artinya: menempuh bahaya dulu supaya selamat